Vijeće ministara usvojilo strategiju za borbu protiv korupcije
(Izvor: Fena/Hazim Aljović)

Vijeće ministara usvojilo strategiju za borbu protiv korupcije

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2024.-2028. i Akcijskog plana za provedbu Strategije.

Donošenje Strategije i Akcijskog plana usklađeno je s 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti za članstvo u Europskoj uniji. Pristupanje EU-u strateški je prioritet BiH, a borba protiv korupcije jedan je od ključnih izazova vladavine prava, kao i samoodrživog ekonomskog razvoja i kvalitete življenja svakog građanina u BiH.

Strategija i Akcijski plan, u čijoj izradi su sudjelovali predstavnici svih razina vlasti u BiH, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, odražavaju bezuvjetnu opredijeljenost za borbu protiv korupcije i stvaranje sistemskih rješenja za učinkovito suzbijanje korupcije.

Strategija i Akcijski plan se sastoje od pet međusobno povezanih komponenti: općih principa, vizije, strateških ciljeva i programa, te odgovarajućih aktivnosti koje trebaju doprinijeti ostvarenju vizije i postavljenih ciljeva.

Opći cilj Strategije je ustanoviti prioritete na planu prevencije korupcije i borbe protiv korupcije, principe i mehanizme zajedničkoga djelovanja svih institucija u BiH, kao i svih dijelova društva na tom polju, te stvoriti, odnosno unaprijediti pretpostavke za smanjenje stvarne i percipirane razine korupcije i afirmirati pozitivne društvene vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti.

Tri glavna strateška cilja su: ojačati sustav prevencije i koordinacijskih mehanizama; jačanje mehanizama otkrivanja i dokazivanja koruptivnih kaznenih djela i procesuiranja počinilaca; te jačanje međuinstitucionalne, regionalne i međunarodne suradnje.

-PROVOĐENJE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA-

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu Prijedloga pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Rok za izradu ovog pravilnika je tri mjeseca od dana donošenja Odluke, nakon čega će biti dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje.

U Radnu skupinu imenovani su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencija za istrage i zaštitu – Financijsko-obavještajnog odjela, agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske, entitetskih ministarstava financija te unutarnjih poslova, kao i Policije i Odjela za financije Brčko distrikta BiH.

Usvajanje ovog pravilnika jedna je od obveza u procesu evaluacije Moneyval komiteta Vijeća Europe u 5. krugu uzajamnog ocjenjivanja Bosne i Hercegovine.

-POVEĆAN PRILIV MIGRANATA U PRIVREMENIM PRIHVATNIM CENTRIMA-

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o povećanom prilivu migranata i pogoršanju sigurnosne situacije u privremenim prihvatnim centrima.

U Informaciji se navodi da su u četiri privremena prihvatna centra u BiH, ukupnog kapaciteta 4.592 mjesta, tijekom 2023. godine prosječno boravila 1.504 migranta, dok su u prva dva mjeseca 2024. godine u ovim centrima u prosjeku boravile 2.603 osobe. Od kraja 2023. godine u svim privremenih prihvatnim centrima došlo je do pogoršanja sigurnosne situacije, izvršena su mnogobrojna kaznena djela, uključujući i dva ubojstva migranata.

Ljudski resursi Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koji su angažirani na osiguranju ovih centara izuzetno su ograničeni, te zadovoljavaju samo četvrtinu stvarnih potreba, a policijski službenici izloženi su svakodnevnom riziku i opasnostima, navodi Ministarstvo sigurnosti u Informaciji i predlaže proširenje postojećih kapaciteta privremenih prihvatnih centara, kao i aktivnosti na njihovom adekvatnom osiguranju.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti - Službu za poslove sa strancima da izvrši analizu postojećeg stanja i dostavi informaciju u kojoj se predlaže broj dodatnih mjesta u privremenim prihvatnim centrima za smještaj migranata na području Unsko-sanskog kantona, kako bi se izbjeglo pogoršanje sigurnosne situacije u slučaju iznenadnog povećanog priljeva migranata.

Također, Ministarstvo je zaduženo da sagleda mogućnosti angažmana privatnih zaštitarskih agencija koje bi, u suradnji s lokalnim ministarstvima unutarnjih poslova i uz financijsku potporu međunarodnih partnera, značajno unaprijedile ukupnu sigurnost na područjima gdje postoje privremeni prihvatni centri u Bosni i Hercegovini.

O privedenim aktivnostima Ministarstvo će informirati Vijeće ministara BiH u roku od 30 dana.

-USVOJENO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PRVI KVARTAL 2024.-

Vijeće ministara usvojilo je Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za razdoblje od I. do III. 2024. godine, koje će Ministarstvo financija i trezora objaviti na web-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, financiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2024. godine iznosili su 327.138.627 KM ili 102 % u odnosu na 1/4 planiranih prihoda, financiranja i primitaka u proračunu za 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna institucija BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 279.446.223 ili 87 % u odnosu na 1/4 sredstava proračuna za 2023. godinu, bez namjenskih sredstava, odnosno 46 % u odnosu na korigirani proračun, koji uključuje dodatna namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci u prvom kvartalu 2024. godine veći su za 37,5 milijuna KM ili 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja brutoplaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH i većeg izvršenja tekućih grantova i transfera.

Sve dospjele obveze po osnovi vanjskog državnog duga izmirene su pravodobno u ukupnom iznosu od 359.742.566,88 KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 284.129.966,39 KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 75.612.600,49 KM.

-USVOJEN FINACIJSKI OKVIR ZA OSTVARIVANJE COR-a-

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, usvojilo je Financijski okvir za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja (COR) u Bosni i Hercegovini.

Zadužena je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH da, u suradnji sa svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, i Razvojnim fondom Ujedinjenih naroda koordinira aktivnosti s ciljem realizacije instrumenata iz Okvira za financiranje COR-a u BiH, te da o tome informira Vijeće ministara BiH.

Financijski okvir za ostvarivanje COR-a u Bosni i Hercegovini je zajednički dokument institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u svrhu implementacije Okvira COR-a u Bosni i Hercegovini.

Svrha Financijskog okvira za ostvarivanje COR-a u Bosni i Hercegovini jest da institucijama na svim razinama vlasti u zemlji ponudi usuglašeni set ključnih politika i financijskih rješenja i instrumenata, čijom provedbom bi se značajno ubrzao napredak u ostvarivanju Agende 2030, odnosno održivog socioekonomskog razvoja zemlje.

U tom smislu, ovaj dokument predstavlja dugoročnu platformu za institucije na svim razinama vlasti za razmatranje i operacionalizaciju predloženih ključnih politika, financijskih rješenja i instrumenata za ubrzanje ostvarenja COR-a, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Današnja sjednica je bila produktivna, te je usvojena i većina izvještaja o radu institucija.

federalna.ba/saopćenje VM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Strategija za borbu protiv korupcije
Zakon o VSTV-u Davor Bunoza Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 09.07.2024 17:18
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 08.07.2024 11:47
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 04.07.2024 15:19
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 04.07.2024 15:15
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 04.07.2024 15:13
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
0 04.07.2024 14:42