Dom naroda PFBiH prihvatio Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata
(Izvor: Fena/Amer Kajmović)

Dom naroda PFBiH prihvatio Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je na sjednici odobrio Nacrt zakona o zaštiti cvilinih žrtava rata u Federaciji BiH, te ga uputio u javnu raspravu od 45 dana.

- Ovim zakonom utvrđuje se pojam i status CŽR, vrste i obim, uslovi i postupak za ostvarenje tih prava, svrha isplate novčanih naknada, način finansiranja i druga pitanja od značaja za zaštitu CŽR u FBiH - izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Zakon je definisao da su civilne žrtve rata civilne osobe kod kojih su tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo tjelesno ili mentalno oštečenje organizma ili značajno narušeno zdravlje, kao i nestanak ili pogibiju te osobe.

Status se priznaje i drugim osobama kod kojih je nastupilo oštećenje organizma u vezi sa ratnim događajem ako odgovarajuća prava nisu ostvarila ili ne mogu ostvariti po drugim propisima.

- Kao posebna kategorija CŽR su osobe-civili koja su u istom periodu preživjela seksualno zlostavljanje ili silovanje. Također, u zakon se uvodi nova kategorija CŽR djeca koja su rođena iz čina ratnog silovanja, čime se rješava jedno izuzetno važno humano pitanje vezano za nevidljivost ove populacije - istakao je Drljača.

Dodaje je da je zakonom predviđeno da CŽR mogu ostvariti sljedeća prava: ličnu invalidninu, mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu. Ova bi se prava, kako kaže trebala finansirati iz federalnog i kantonalnog budžeta u omjeru 70 posto -30 posto. Osnovica za obračun ovih novčanih primanja iznosila bi 70 posto od osnove utvrđenih federalnim propisom o pravima branilaca i članova njihovih porodica i usklađuje se s istom osnovicom.

Delegati odobrili unaprijeđenje sistema postupanja oduzetom imovinom

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je u vidu nacrta izmjene i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te ih uputio u javnu raspravu od 45 dana.

- Potrebno je unaprijediti cjelokupan sistem postupanja privremeno i trajno oduzetom imovinom. Predložene izmjene zakona treba da omoguće upotrebu oduzete imovine na način da ista primarno bude iskorištena u humanitarne, društveno korisne i druge svrhe od javnog interesa – rekao je Eldan Mujanović, predsjednik radne grupe koja je pripremala zakon.

Neophodno je izvršiti preciziranje odredbi koje se odnose na upravljanje oduzetom imovinom, odnosno definisati sami pojam "upravljanja" s obzirom na to da je dosadašnje zakonsko rješenje ostavljalo prostora za različita tumačenja pojedinih izraza koji se odnose na postupanje privremeno ili trajno oduzetom imovinom.

Izmjene i dopune Zakona će osigurati usklađivanje sa direktivama EU i reformskim agendama.

- Ovaj zakon će omogućiti ključni alat pravosudnim institucijama u borbi protiv korupcije i oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom – dodao je Mujanović.

Nacrt zakona o električnoj energiji FBiH upućen u javnu raspravu od 45 dana

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatio je nacrte zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakona o električnoj energiji Federacije BiH, zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koji su upućeni u javnu raspravu od 45 dana.

Ovim setom zakona Federacija BiH je krenula u reformske procese regulisanja energetskog sektora na način da se omogućuje svim sudionicima i građanima da budu učesnici u proizvodnji električne enegije, a ne samo potrošnje.

Uvodi se sistem prosumera, koji podrazumijeva da krajnji kupac može biti i proizvođač električne energije za svoje potrebe i za tržište.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH se donosi po prvi puta i njime se uređuje uloga i mjesta regulatora odnosno Regulatorne komisije za energiju (FERK-a) kojem mu je data nadležnost za regulaciju svih energetskih djelatnosti, električna energija, nafta, gas i obnovljivi izvori.

U Federaciji uskoro će se usaglasiti evidencija zemljišne knjige i katastra

Osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti izmjene i dopune Zakona o zemljišnoj knjizi, Zakona o premjeru i katastru nekretnina i Zakona o premjeru i katastru zemljišta.

- To znači da se sprečava daljnja disharmonija odnosno neusuglašenost ovih dviju evidencija, zemljišne knjige i katastra - rekao je Feni direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.

Podsjetio je da u Federaciji BiH egzistira tzv. dvojni sustav evidencija nekretnina.

- Na jednoj strani je zemljišna knjiga koja vodi evidenciju o vlasništvu a na drugoj strani je katastar koji je odgovoran i koji vodi tehničke podatke o nekretninama (položaj, oblik, površina, kultura i dr). U prošlim vremenima nedovoljna razina odgovornosti prema nekretninama dovela je do različitosti u podacima u ove dvije evidencije odnosno neusklađenosti - istakao je Obradović.

Federalna geodetska uprava u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde već dulje vrijeme realizira projekt "Registracija nekretnina" s ciljem usuglašavanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka i to u urbanim, gradskim sredinama u Federaciji BiH. Projektom je obuhvaćeno za sada 58 općina i do sada je u Federaciji BiH 57,8 posto zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka usuglašeno.

- Izradili smo i posebnu Studiju izvodljivosti nove sustavne i softerske arhitekture informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH u kojoj su jasno prepoznate slabosti i zapreke koje stoje na putu poboljšanja sustava zemljišne administracije u Federaciji BiH. I jasno je naznačena potreba izmjene pravnog okvira što se ovim prijedlozima i namjerava uraditi – dodao je Obradović.

Stupanje na snagu ova tri zakonska rješenja omogućeno je na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a ranije je ove zakone usvojio Predstavnički dom.

Povećavanje osnovne plaće stručnih saradnika koji obavljaju sudačku funkciju

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je na sjednici usvojio predložene izmjene i dopune Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH, te je omogućeno da stupe na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.

Izmjenama i dopunama Zakona vrši se povećavanje osnovne plaće stručnih saradnika koji obavljaju sudačku funkciju u skladu sa Zakonom o sudovima u FBiH na iznos od 1.600 KM.

Po sadašnjem Zakonu osnovna plaća iznosi 1.200 KM.

S obzirom na to da ova kategorija stručnih saradnika u pravilu samostalno postupa i odlučuje u izvanparničnim, izvršnim i sporovima male vrijednosti Federalno ministarstvo pravde smatra opravdanim predloženo povećavanje osnovne plaće.

Dopunom Zakona predviđeno je da sudije, tužioci i stručni saradnici čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta suda i tužilaštva u kojem obavljaju dužnost, imaju pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice i naknadu troškova smještaja u mjestu rada, kao i pravo na naknade za obavezno dežurstvo i pripravnost za rad.

Visinu naknada, kako je propisano, utvrdit će posebnim propisom nadležna vlada.

federalna.ba/Fena

Dom naroda Parlament FBiH
Komisija za sigurnost Parlament FBiH stikeri Pravilnik o registraciji vozila Vojin Mitrović
0 14.09.2022 19:43
Federalni radio Parlament FBiH
0 28.07.2022 18:15
Parlament FBiH nastavak sjednice
0 27.07.2022 08:13
Christian Schmidt sjednica Predstavnički dom Zastupnički dom Parlament FBiH
0 26.07.2022 16:52
deklaracija SDP BiH DF Parlament FBiH
0 26.07.2022 15:11