Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila više izvještaja o radu za proteklu godinu
(Izvor: Vlada TK)

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila više izvještaja o radu za proteklu godinu

Na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, na kojoj su dominirale tačke dnevnog reda plansko-izvještajnog karaktera, Vlada je prihvatila više izvještaja o radu za proteklu godinu i planova i programa rada kantonalnih institucija za 2024.

Na sjednici su prihvaćeni Godišnji izvještaj o radu Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za 2023. godinu, Izvještaj o radu Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2023.godinu, Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona (2021 – 2024.) za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta TK za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine i Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Također, data je i prethodna saglasnost na prijedlog Programa rada i poslovanja Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, te saglasnost na Program rada Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za 2024. godinu, Program rada poslovanja JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2024. godinu, Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2024. godinu i Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2024. godinu.

Osim navedenog Vlada je prihvatila Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta Federacije BiH za period od 01.10. do 31.12.2023. godine.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju u vezi Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona iz 2021. godine, a koji se odnosio  na provedbu projekta „Odgovor na epidemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini“. Radilo se o nabavci medicinske opreme za što je Vlada svojedobno izdvojila i UNDP-u stavila na raspolaganje 875.278,69 KM. Imajući u vidu da je nakon završetka projekta ostao neutrošen dio sredstava u iznosu od 131.316,35 KM Vlada će pokrenuti proceduru povrata neutrošenih sredstava.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava ukupno 250.000 KM, na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2024. godini. Vlada podsjeća da dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, imaju pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, pod uslovom da su korisnici boračko - invalidske zaštite na području Tuzlanskog kantona.

Izuzetno dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i u općinama: Bijeljina, Bratunac, Milići, Srebrenica, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik, Doboj, Odžak i Modriča, koji nisu korisnici prava na invalidninu na osnovu Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ostvaruju pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, ukoliko podnesu zahtjev nadležnom organu najbližeg grada, odnosno općine u Tuzlanskom kantonu. Visinu i dinamiku isplate novčanih primanja, utvrđuje Vlada Tuzlanskog kantona, a raspored i odobreni iznos sredstava utvrđen je na osnovu podataka o broju nosilaca priznanja i odlikovanja i planiranih sredstava utvrđenih Programom korištenja sredstava a realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini.

Također, Vlada je danas, u cilju usaglašavanja sa izmjenama zakona, a u pogledu poboljšanja statusa ratnih vojnih invalida donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.

Donesene su i dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u budžetu TK za 2024. godinu.

Također, Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište Tuzla i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći.

Utvrđene su i osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za februar 2024. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2024/25. godini, te drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2024/25. godini, saopćeno je iz Press službe Vlade TK.

federalna.ba/Fena

Vlada TK