videoprilog Mime

U FBiH zabilježen napredak u sistemskom upravljanju oduzetom imovinom

Bosna i Hercegovina odnosno Federacija BiH ima napredak u oblasti oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinom stečenom krivičnim djelom - konstatovano je tokom okruglog stola održanog na Igmanu o temi “Izazovi kod oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine”, čiji učesnici su bili predstavnici pravosudne i akademske zajednice, sudova, tužilaštava, međunarodne zajednice, advokati i drugi gosti.

To je novinarima izjavio direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić, napominjući da je napredak uočen nakon donošenja Zakona iz 2015. godine, a da su prije toga, rezultati u ovoj oblasti bili ravni nuli.

- Sad iz godine u godinu imamo veće oduzimanje nelegalne imovine. U proceduri su izmjene i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine, pa će tužilaštva dobiti novi alat i bit će olakšani postupak oduzimanja, istraga itd., puno stvari će se popraviti. Potrebno je da prijedlog bude odobren u parlamentu, očekujemo da će izmijenjeni zakon biti usvojen - izjavio je Jakić.

Još jedan okrugli sto u vezi s ovom problematikom održan je na Igmanu o temi “Izrada prijedloga strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH i akcionog plana za njeno izvršenje”.

Razgovarano je o tome koje strukture i šta treba da učine - od specijaliziranja policijskih agencija koje rade na finansijskim istragama, do odlučnog formiranja specijalnog odjela Tužilaštva i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čija je uspostava predviđena zakonski 2014., ali do sada nije provedena.

- Imamo i punu potporu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a ako podrške bude i u Parlamentu, Federacija bi imala upotpunjena sistemska rješenja u borbi protiv korupcije i oduzimanju nezakonito stečene imovine - kazao je Jakić.

Specijalista u Vrhovnom kasacionom sudu Srbije za usaglašavanje sudske prakse Milan Bajić, također učesnik okrigog stola, izjavio je da njegova zemlja ima Priručnik za primjenu u praksi oduzimanja imovinske koristi proistekle iz krivičnog djela, koji između ostalog sadrži 12 pitanja po kojima je Krivično odjeljenje Vrhovnog kasacionog suda formiralo stavove radi olakšavanja i ujednačavanja primjene zakona u praksi.

Materijal je predočen i kolegama u Federaciji BiH u nadi da bi razmjenom bila postignuta unakrsna harmonizacija, usaglašavanje curriculuma obuke koja je u Srbiji u toku prema tim priručnicima.

U vezi s temama okriglog tola, Bajić je kazao je da se radi o temeljitim reformama društava, specijaliziranim tužilaštvima, pa i sudovima za organizirani kriminal i korupciju, kojima se uvode kontrola imovine, unakrsna procjena kao zakonsko reagovanje na očigledni nesrazmjer između životnog stila i zakonitih prihoda, a s prebačenim teretom dokazivanja sa organa postupka na okrivljenog.

- Mora se imovina oduzimati i od povezanih osoba na koje je prenijeta. Uprkos nekim opštim i zloglasnim stereotipima o našim društvima kao zasnovanim na negativnom odabiru, ohrabrujuće je bilo vidjeti da je među dvadesetak učesnika ovdje na Igmanu, koji učestvuju i u izradi strategije, bila bezmalo polovina doktora nauka i predstavnika struke. Lično, izražavam zadovoljstvo zbog rada, interakcije s njima, razmjene informacija i njihove stručnosti – Bajićeve su riječi.
 
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu Eldan Mujanović ističe da je zakon u Federaciji BiH iz 2015. godine o oduzimanju nelegalnog stečene imovine zamišljen kao dio šireg seta antikoruptivne legislative te da će u sinergiji s drugim zakonskim propisima dati puni efekat i ispuniti očekivanja javnosti.

- Na sreću, primjena Zakona o oduzimanje nelegalne imovine je počela ubrzo, uspostavljena je Agencija, tužilaštva i sudovi su počeli postupati prema njegovim odredbama i danas se vrijednost privremeno i trajno oduzete nelegalno stečene imovine mjeri desecima miliona KM, a prije zakona, učinci su bili vrlo skromni - kazao je Mujanović.

Dvije strane na kojima se sada radi predviđene su tim zakonom. Jedna je utvrđivanje prijedloga strategije o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i akcionog plana, koji će Federalna agencija kao stručna institucija pripremiti u nacrtu i dostaviti ga Vladi Federacije BiH odnosno Parlamentu na usvajanje.

Prema Mujanovićevim riječima, to će biti opšti pravno-politički okvir kojim će biti projicirane sve potrebne sistemske aktivnosti na unapređenju sadašnjeg sistema.

Paralelno s prijedlogom strategije, započela je izrada nacrta izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, koji je odobrila Vlada FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Otklanjanje uočenih teškoća i problema u primjeni sadašnjeg zakona značit će dodatni vjetar u leđa svim praktičarima koji ga primjenjuju.
 
- Vjerujem i da će Parlament što prije usvojiti izmjene i dopune zakona te dati dodatne alate pravosuđu i svim nadležnim institucijama da se efikasnije bore protiv korupcije - dodao je Mujanović.
 
Strategija i akcioni plan će obilovati i drugim konkretnim aktivnostima i mjerama za unapređenje sistema, modernizaciju pravnog okvira, jačanje institucionalnih kapaciteta te jačanje ne samo unutrašnje koordinacije već i regionalne, zaključio je on.

Navedena dva okrugla stola, održana jučer i danas na Igmanu, organizirala je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji s UNODC-om (United Nations Office on Drugs and Crime).

Razgovarano je o zakonskoj regulativi i njenom poboljšanju, oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom s aspekta međunarodne pravne pomoći, kao i o međunarodnim standardima u oduzimanju nelegalne imovinske koristi.

Učesnicima su predstavljeni tok postupka od prijema krivične prijave do upućivanja optužnice na potvrđivanje, od osnova sumnje do osnovane sumnje, uloga branilaca u krivičnom postupku s aspekta finansijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine, kao i financsjske istrage u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Naglasak je bio na izradi prijedloga strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH i akcionog plana za njeno izvršenje, koji će kao dokumenti predstaviti jedinstvene politike u oblasti oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinom.  

Strategija i akcioni plan sadržavat će provodive, jasne i konkretne ciljeve koji uvažavaju sve specifičnosti administrativnog uređenja i društva u Federaciji BiH i bit će usklađeni s međunarodnim standardima te obavezama iz ratificiranih konvencija s domaćim zakonodavstvom, ali i bazirani na dobrim domaćim i međunarodnim praksama.

Osim predstavnika UNODC-a, okruglim stolovima prisustvovali su i predstavnici delegacije EU i Misije OSCE-a u BiH, te Ureda GIZ u BiH, koji su pružili punu podršku aktivnostima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Okrugli stolovi su organizovani u okviru Regionalnog programa za jugoistočnu Evropu 2020-2023 „Od nelegalnih finansijskih prihoda do povrata imovine”, koji provodi UNODC uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom će nastaviti aktivnosti s ciljem edukacije državnih i policijskih službenika te nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti a u okviru dogovorene Aktive Mape puta oporavka za Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz te agencije.

federalna.ba/Fena

okrugli stol nezakonito stečena imovina
prava žena okrugli stol Tuzla
0 24.11.2021 18:55
Međugorje okrugli stol Prava preživjelih seksualnog nasilja u ratu u kontekstu pandemije
0 13.07.2021 17:56
UNSA Univerzitet u Sarajevu Dan nezavisnosti BiH okrugli stol Otvoreni program radio Federalni radio Radio Federacije BiH
0 25.02.2021 15:48