videoprilog Mujesire Purić (Federacija danas)

Projekt 'Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu' u ZDK-u

Važnost kontinuiranog usavršavanja zdravstvenog sistema prepoznali su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zenica. Uz podršku OSCE-a proveli su projekt "Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu". Provedba projekta počinje već od naredne školske godine. 

U oktobru 2020. godine počele su projektne aktivnosti na izradi kurikuluma za osnovne škole i srednje opće obrazovanje u skladu sa zajedničkim jezgrom nastavnih planova i programa definiranim na ishodima učenja. Nakon potpisivanja Memoranduma, u okviru 21 predmetne grupe, oko 150 stručnjaka iz svih dijelova BiH, od univerzitetskih profesora do nastavnika u praksi, činili su stručne timove. 

"Kad smo dobili rezultate PISA istraživanja to je bilo 2019. godine to je bio jedan od bitnih motiva, pravaca u kojem trebamo djelovati kada je izmjena nastavnih planova i programa u pitanju. I to je jedan od ciljeva, a to je da se poboljša, popravi funkcionalna pismenost naših učenika", istakao je Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a.

Članovi stručnih timova prošli su metodološku obuku za izradu kurikuluma baziranog na ishodima učenja, te obuku za analizu postojećih nastavnih planova i programa, te pristupili izradi operativnog plana djelovanja. 

"Mi smo osavremenili stare nastavne planove i programe i tako da će i učitelji imati više kreativnosti više svoje mašte da u načinu i kreiranju nastavnog, samog nastavnog procesa, ali će moći sa ovom kurikularnom  reformom da se vrednuju učenički rad lakše, vrednuje se rad nastavnika,  ali samo vrednovanje i eksterno vrednovanje škola", pojašnjava direktorica Pedagoškog zavoda Zenica Aida Salkić.

Značajnu ulogu u projektu „Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu“  imali su predstavnici misije OSCE-a u BiH. Potpuno novi pristup informacija i znanja biće prezentiran učenicima.

"Škole u ZDK dobile su predmetne kurikulume koje sadrže jasno definirane ishode učenja za svaki predmet, za svaki razred i oni koji izučavaju iste će biti u prilici da nastavu izučavaju aplicirajući kritično razmišljanje, multiperspektivnost koji su u fokusu današnjeg obrazovanja", naveo je Mark Hanbury, zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju pri Misiji OSCE-a u BiH.

"Obrazovanje je naravno ključno da ima ekonomski i društveni razvoj. Obrazovanje će biti savremeno i to je ključno da mladi imaju mogućnost  za posao i da oni će biti konkurentni na globalnom tržištu", kazala je Siri Andersen, zamjenica šefa Misije ambasade Kraljevine Norveške.

"Ono što se čini kao mali korak predstavlja takođe i zapravo je veliki značaj reforme cjelokupnog obrazovnog sistema i predstavlja istup ka EU integracijama BiH", istakao je Matteo Evangelista, zamjenik šefa Misije ambasade Republike Italije.

U eksperimentalnom kurikulumu koji počinje naredne školske godine obuhvaćeno je 50 posto škola u ZDK, 195 odjeljenja i 421 nastavnik razredne i predmetne nastave. Nakon toga uslijedit će anliza i usporedba starih i novih nastavnih planova i programa, ali i poređenje sa zemljama regiona i Evropske unije.

federalna.ba

ZDK kurikularna reforma
turizam ZDK Breza
0 05.08.2022 19:24
Federalni radio ZDK turizam
0 04.08.2022 16:37
Vareš Prostorni plan ZDK
0 03.08.2022 19:09
ZDK budžet porodiljske naknade
0 29.07.2022 13:30
ZDK Skupština ZDK budžet proračun
0 28.07.2022 17:37