Vlada ZDK usvojila periodični konsolidovani izvještaj za period od 1.1.- 31.12.2023. godine
(Izvor: Fena/Press služba ZDK)

Vlada ZDK usvojila periodični konsolidovani izvještaj za period od 1.1.- 31.12.2023. godine

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je periodični konsolidovani izvještaj za period od 1.1. do 31.12.2023. godine. Kroz transparentno predstavljanje podataka, žele, kako se navodi u saopćenju za javnost, osigurati da građani imaju jasnu sliku o upravljanju javnim sredstvima i da se omogući odgovorno korištenje budžetskih resursa za dobrobit svih stanovnika tog kantona.

U skladu sa Programom rada Ministarstva finansija za 2024. godinu, a na osnovu utvrđene obaveze iz Zakona o budžetima u FBiH, ministrica finansija u Vladi ZDK  Dženana Čišija je, na sjednici Vlade od 15.03.2024. godine, podnijela na razmatranje periodični konsolidovani izvještaj za Zeničko-dobojski kanton, za period od 1.1. do 31.12.2023. godine. 

U 2023. godini, ostvareni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 503.361.533 KM ili 96,5 posto planiranog iznosa, a rashodi sa kapitalnim izdacima i finansiranjem 494.977.050 KM ili 95,3 posto planiranog iznosa tako da je ostvaren višak prihoda nad rashodina (suficit) u iznosu od 8.384.480 KM. Time je ispoštovana zakonska obaveza periodičnog izvještavanja za proteklu 2023. godinu.

Prilikom podnošenja Izvještaja o izvršenju Budžeta, koji se podnosi na usvajanje Skupštini u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine, bit će dat detaljan prikaz obima i strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta za 2023. godinu i njegovo izvršavanje.

- Analiza finansijskih rezultata za 2023. godinu omogućava nam bolje razumijevanje izazova i mogućnosti u budućem planiranju i donošenju odluka - saopćila je Press služba ZDK.

federalna.ba/Fena

Vlada ZDK