Vlada Kantona Sarajevo usvojila odluke u cilju puštanja u rad prve faze e-portala
(Izvor: Ilustracija/Vlada KS)

Vlada Kantona Sarajevo usvojila odluke u cilju puštanja u rad prve faze e-portala

Vlada Kantona Sarajevo je počela s procesom digitalizacije javnih usluga, što znači da bi duga čekanja na šalterima uskoro trebao zamijeniti e-portal.

U okviru prezentacije funkcionalnosti e-portala, Vlada Kantona Sarajevo je, na posljednjoj sjednici, potvrdila svoju opredijeljenost za proces digitalne transformacije.

Iskazana je podrška dosadašnjim aktivnostima u okviru ovog projekta, kako u smislu kreiranja pravnog okvira od strane Ministarstva pravde i uprave, tako i pratećeg tehničkog rješenja u vidu kantonalnog e-portala, kao centralnog upravnog mjesta za pružanje usluga građanima digitalnim putem.

Projekt je razvijan u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku KS.

Puštanje u rad svih funkcionalnosti e-portala planirano je u fazama, pri čemu je Vlada KS svojim zaključcima sa sjednice stvorila pretpostavke za skoro puštanje u rad prve faze.

Zadužena su ministarstva, kantonalni organi uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije da, u okviru svojih institucija, u roku od 30 dana pristupe ažuriranju postojećih i unosu nedostajućih podataka i informacija koji se odnose na postupke iz njihove nadležnosti, jer su ti podaci ključni za mapiranje procesa u cilju njihove digitalizacije.

Zavod za informatiku i statistiku KS je zadužen da upravlja e-portalom, te osigura pristup e-portalu svim organima uprave, u saradnji i uz podršku implementatora navedenog projekta.

Za koordinaciju navedenih aktivnosti zaduženo je Ministarstvo pravde i uprave KS.

Vlada je formirala i radno tijelo zaduženo za tehničku primopredaju e-portala Kantonu Sarajevo, kao i za razradu kriterija i selekciju setova usluga koje će biti digitalizirane.

federalna.ba/Služba za protokol i press Kantona Sarajevo

Vlada KS e-portal UNDP