Vlada FBiH donijela odluke o izradi dva strateška dokumenta iz oblasti energetskog sektora
(Izvor: Fena/Hazim Aljović)

Vlada FBiH donijela odluke o izradi dva strateška dokumenta iz oblasti energetskog sektora

Vlada Federacije BiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluke o izradi dva strateškla dokumenta iz oblasti energetskog sektora. Riječ je  o izradi strategije pravedne tranzicije energetskog sektora FBiH do 2023. godine sa projekcijom do 2050. godine i o izradi strategije upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine.

Odlukom o izradi strategije pravedne tranzicije energetskog sektora FBiH do 2023. godine sa projekcijom do 2050. godine je propisano da je strategija pravedne tranzicije multisektorski strateški dokument na nivou Federacije BiH, kojim se definiše kao instrument za pravedno upravljanje tranzicijom energetskog sektora, kroz multisektorsko iznalaženje najbolje mogućih rješenja za otvaranja novih radnih mjesta i mogućnosti zbrinjavanja radnika u djelatnostima pogođenih procesom tranzicije energetskog sektora, kao i utvrđivanje ciljeva i mjera za razvoj lokalnih zajednica i regiona bogatih ugljem kroz razvijanje novih i jačanjem već postojećim privrednim djelatnostima sa niskom emisijom stakleničkih plinova.  Nadalje, strategijom pravedne tranzicije bit će utvrđeni vizija i multisektorski ciljevi, koordinirane mjere za usklađivanje sektorskih politika, načini i mehanizmi planiranja, nadležnosti nad utvrđenim aktivnostima, način finansiranja, upravljanja i praćenja, kako bi se osigurao pravedan i podržavajući tretman za sve radnike, lokalne zajednice i regije zahvaćene tranzicijiom energetskog sektora.

Drugom odlukom pokreću se aktivnosti na izradi strategije upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine. Radi se o strateškom dokumentu na nivou FBiH koji predstavlja osnovni nacionalni dokument upravljanja resursima, rezervama i kvalitetu mineralnih sirovina, a koji su na prostoru Federacije identifikovani, utvrđeni, dovoljno ili nedovoljno istraženi, dokazani sa procjenjenim rezervama i kvalitetetom, te koji su u fazi planiranja ili vršenja eksploatacije, prestanka eksploatacije, zatvaranja i saniranja ležišta, a sve u skladu sa potrebama razvoja privrede i prostorno-planskim dokumentima FBiH.

Strategijom će biti određeni pravci i vizija istraživanja i proizvodnje mineralne sirovine u skladu sa savremenim uslovima tržišnog privređivanja, racionalno korištenje i postizanje željene efikasnosti poslovanja, s ciljem da se obim i način proizvodnje uskladi sa ekološkim potrebama i poveže u domen održivog razvoja. Također, bit će definisani pravci i mjere upravljanja u procesima utvrđivanja rezervi i kvaliteta mineralnih sirovina, jačanje inovativnog razvoja kako bi se poboljšao razvoj rudarstva uz ekološki prihvatljiva tehničko tehnološka rješenja, zatim plansko i racionalno korištenje mineralnih sirovina sa uvođenjem mogućih tehnologija za recikliranje postojećih već iskorištenih mineralnih resursa, potrebno istraživanje i proizvodnju novih količina mineralnih sirovina kojim će se obezbijediti stabilan razvoj novih privrednih djelatnosti, energetske i druge potrebe vezane za privredu i široku potrošnju.

Za izradu ove dvije strategije Vlada Federacije BiH će formirati interresorne komisije, Upravljačke odbore Federacije, čiji je zadatak da razmatraju prijedloge i mišljenja članova radnih grupa, donose odluke o aktivnostima i rezultatima iz vlastite nadležnosti, zajednički usaglašavaju stavove o otvorenim pitanjima koja bi mogla biti neodgovorena iz prijedloga i diskusija radnih grupa i između predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i po potrebi izvještavaju javnost o procesima izrade ovih strategija.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u skladu s današnjim odlukama, koordinira i vodi procese izrade ove dvije strategije, a učesnici u izradi su nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, predstavnici UNDP-a i socioekonomski partneri, stručne javne ustanove, te sindikalne organizacije, predstavnici nevladinog sektora i drugi po ukazanoj potrebi.

Rok za izradu ovih strategija je 14 mjeseci od dana kada Vlada Federacije BiH usvoji Projektni zadatak za njenu izradu. Finansijska sredstva za izradu strategije obezbijeđena su zajednički iz Budžeta FBiH i UNDP-a, a na osnovu Sporazuma o finansiranju između UNDP-a i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

federalna.ba/Fena

Vlada FBiH energetski sektor