Veliki broj invazivnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve

„Istraživanja na području delte rijeke Neretve  su pokazala izrazito veliku brojnost stranih invazivnih vrsta: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Bidens subalternans DC., Erigeron annuus (L.) Desf., Robinia pseudoacacia L. i Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter,“, ističe mr.sc. Aldin Boškailo, glavni naučni saradnik ekološkog udruženja „Anguilla“. 
Ekološko udruženje „Anguilla“ koje provodi terenska istraživanja ovoga područja u sklopu projekta “Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve“  ima za cilj ovim projektom georeferenciranje i uspostavljanje baze podataka o invazivnim biljnim vrstama delte rijeke Neretve.
Pripremila Arjana Tafro.