Javni konkurs - licitacija za distribuciju programa RTVFBiH
(Izvor: Ilustracija)

Javni konkurs - licitacija za distribuciju programa RTVFBiH

Na osnovu člana 7. Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene Novine FBiH” broj 48/08) RTVFBiH objavljuje:

JAVNI  KONKURS – LICITACIJA

1.Predmet konkursa:

Ugovorna saradnja za distribuciju programa Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RTVFBiH), odnosno prijem i redistribucija TV kanala RTVFBiH za područje cijeloga svijeta, izuzev za teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Period zaključenja Ugovora je 1 (jedna) godina.

  1. Pravo učešća:

Prijave na konkurs  mogu podnijeti domaća i inostrana pravna lica koja su registrovana za djelatnost distribucije medijskih sadržaja.

  1. Uslovi za učešće:

- Da posjeduje dozvolu Agencije /regulatornog tijela za elektronske komunikacije, odnosno da je registrovan kod nadležnog organa i upisan u odgovarajući registar.

- Da učesnik konkursa i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih djela kao član organizovane kriminalne grupe, odnosno da nisu osuđivani za krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, krivično dijelo primanja ili davanja dara i drugih oblika koristi ili krivično dijelo prevare.

- Da je izmirio dospjele doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine ili strane države kada ima sjedište na njenoj teritoriji.

- Da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važeći propisa o zaštiti na radu, zapošljavanje i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da nema zabranu obavljanja djelatnosti koja je na snazi u vrijeme podnošenja ponude.

- Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet Javnog konkursa-licitacije.

Dokazi ne mogu biti stariji od dva mjeseca prije otvaranja prijava.

Ako se u državi u kojoj učesnik konkursa ima sjedište ne izdaju traženi dokazi, isti može, umjesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornosti ovjerenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim bilježnikom ili drugim nadležnim organom te države.

- Da posjeduje tehnički kapacitet da svoju distributivnu platformu preko koje će reemitovati program RTVFBiH u  inostranstvu, odnosno elektronsku komunikacionu mrežu preko koje će operatorima sa kojima ugovori reemitovanje programa RTVFBiH prosljeđivati programe RTVFBiH, što dokazuje izjavom.

- Potrebno je da učesnik konkursa ima ostvaren pozitivan finansijski rezultat u predhodne dvije obračunske godine: Bilans stanja i Bilans uspjeha na dan 31.12.2020.godine i 31.12.2021.godine.

Također, potrebno je da učesnik konkursa nema evidentirane dane nelikvidnosti u posljednih 6 mjeseci prije objavljivanja javnog konkursa - licitacije, potvrda iz banke.

- Potrebno je da učesnik konkursa ima dovoljan broj zaposlenih lica tehničkih, pravne i finansijske struke koji su kvalifikovani za tehničke operativne poslove na održavanju i servisiranju sistema za distribuciju programa, za zaključivanje ugovora sa operatorima distributivnih platformih u zemlji i inostranstvu i preduzimanje postupaka protiv neovlaštenog iskorištavanja programa i kršenja ugovora, kao i radi realizacije finansijskih obaveza operatora koji će distribuirati program, što dokazuje izjavom.

- Potrebno je da je učesnik konkursa u posljednje tri godine distribuirao televizijske kanale u najmanje pet distributivnih mreža (u okviru svoje i /ili distributivnih mreža drugih operatera) za najmanje 100.000 komercijalnih korisnika ukupno što dokazuje izjavom sa podacima o distributivnim mrežama u  inostranstvu i broju njihovih korisnika, podacima o  zaključenim ugovorima sa operatorima u  inostranstvu.

  1. Kriterijum za dodjelu ugovora

- Najviša mjesečna naknada za distribuciju programa.

  1. Sredstva obezbjeđenja:

- Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi bankovnu garanciju kao sredstvo finasijskog obezbjeđenja za ozbiljnost prijave na konkurs - licitaciju,  u iznosu od 50.000 EUR-a/ 97.791,50 KM, izdatu od strane ovlaštene banke. Period važnosti garancije mora biti identičan periodu važnosti prijave ili duži od istog, te ista mora biti dostavljena u orginalu.

Bankovnu garanciju za ozbiljnost prijave RTVFBiH će naplatiti u cijelosti u slučaju da učesnik konkursa:

  • Odbije da potpiše ugovor.
  • Povuče svoju prijavu prije datuma isteka roka važnosti garancije, bez saglasnosti RTVFBiH.

Ili da uplati depozit u iznosu od 50.000 EUR-a / 97.791,50 KM protuvrijednosti po srednjem kursu na dan uplate, na ime ozbiljnosti prijave. Depozit mora biti uplaćen dan prije roka za podnošenje prijava na račun RTVFBiH kod UniCredit Bank Sarajevo broj: BA 393389104801948727 broj: 3389002208053496. Uz prijavu dostaviti izvod iz banke kao dokaz o izvršenoj uplati. Uslovi povrata novca ili zadržavanje depozita su isti kao i za bankarsku garanciju.

RTVFBiH će naknadno tražiti sredstvo obezbjeđenja za dobro izvršenje posla.

- Prijave učesnika konkursa koje su  na osnovu pravosnažnih presuda, odnosno konačnih odluka nadležnih organa u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu sankcionisane zbog kršenja autorskih ili srodnih prava i kršenja pravila o zaštiti konkurencije neće se uzeti u obzir.

  1. Podnošenje prijave:

Rok za dostavljanje prijave po ovom predmetu ističe dana 20.02.2023.godine u 12.00 časova.

Prijave na konkurs-licitaciju se podnose neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu učesnika konkursa koji podnosi prijavu na konkurs-licitaciju.

Prijave dostaviti na adresu: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine, 71 000 Sarajevo, Ul. Bulevar Meše Selimovića broj 12 sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs-licitacija za distribuciju programa   -  NE OTVARATI"

Ukoliko je prijava dostavljena nakon isteka roka određenog za podnošenje prijava  ista se neće razmatrati i biće vraćena  neotvorena.

  1. Javno otvaranje prijave:

Javno otvaranje prijava će se obaviti dana 24. februara 2023. godine  u prostorijama RTVFBiH, Sarajevo 71 000,  Bulevar Meše Selimovića.12 u 12:00 časova. Otvaranju prijava mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici učesnika konkursa, uz pismena ovlaštenja.

Ostalo: Učesnici konkursa koji su učestvovali na konkursu će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora najkasnije u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o izboru distributera programa.

RTVFBiH zadržava pravo da poništi ovaj Javni konkurs-licitaciju i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

federalna.ba

RTVFBIH Javni poziv licitacija distribucija programa
Federalni radio RTVFBIH Vijesti u 12
0 21.08.2022 12:46
RTVFBIH Federalni radio FTV Vijesti u 22
0 26.07.2022 00:18
sport Federalni radio RTVFBIH
0 25.07.2022 23:22
RTVFBIH Federalni radio Aktuelnosti
0 25.07.2022 18:44